Reglement

1. Organisatie
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Mediahuis NV, BTW BE 0439.849.666, Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen (hierna genoemd: de organisator).
Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel op de wijze en via de kanalen zoals vermeld worden bij de wedstrijdinformatie.
De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden te publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.  
Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een verplichting of aansprakelijkheid van de organisator. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen.
Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement. De beslissingen van de organisator - over de wedstrijd, over de deelname, over de aanduiding van de winnaar, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn bindend.
De wedstrijd staat onder toezicht van gerechtsdeurwaarder De Ceuster.

2. Looptijd en timing
Deelnemen aan deze wedstrijd kan vanaf 07/12/2016 tot en met het einde van de wedstrijd op 13/12/2016 om middernacht.
Tenzij anders vermeld wordt bij de wedstrijdinformatie, kan elke deelnemer slechts één maal deelnemen per dag. Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, door opgave van verschillende identiteiten of op welke manier ook, is niet toegestaan.

3. Prijzen
Volumeprijzen:
2.000 IJsstronken van IJsboerke

Hoofdprijs:
een reis naar Gran Canaria        

4. Deelname aan de wedstrijd
Voor het wedstrijdverloop en ten einde de deelnemers en de winnaar te kunnen contacteren over deze wedstrijd, is het noodzakelijk dat de deelnemers de door de organisator gevraagde gegevens invullen.
Werknemers van Mediahuis, en personen wonend op hetzelfde adres, kunnen deelnemen aan de wedstrijd, maar kunnen niet als winnaar worden aangeduid.  
De organisator kan dagelijks aan de deelnemers een e-mail sturen ter herinnering van een nieuwe mogelijke deelname. Via voormelde e-mail zal de deelnemer in de mogelijkheid worden gesteld om aan de organisator te melden dat hij/zij die dagelijkse e-mail niet langer wenst te ontvangen.

De organisator  kan, bij om het even welke onregelmatigheid of poging tot fraude, overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer aan deze en/of andere wedstrijden.

Ten onrechte gewonnen prijzen kunnen door de organisator worden teruggevorderd.  

5. Aanduiding van de winnaar
Tenzij anders vermeld bij de wedstrijdinformatie, wordt de winnaar van een prijs bepaald op basis van een juist antwoord op de wedstrijdvraag en op basis van volgende schiftingsvraag: Hoeveel deelnemers zullen aan de wedstrijd deelgenomen hebben bij het einde van deze wedstrijd? Winnaar van de hoofdprijs is de deelnemer van wie de organisator als eerste het juiste antwoord op de wedstrijdvraag en op de schiftingsvraag heeft ontvangen. Bij afwezigheid van het juiste antwoord op de schiftingsvraag wint de deelnemer van wie de organisator als eerste het antwoord heeft ontvangen dat het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtste benadert. Indien er een ex-aequo wordt vastgesteld, dan wint de deelnemer die als eerste het correcte antwoord op de schiftingsvraag of de beste benadering doorstuurde.
Er kan slechts één prijs per adres gewonnen worden. Indien twee personen op hetzelfde adres in aanmerking komen voor een prijs, wordt de prijs toegekend aan de deelnemer die het eerst geldig aan de wedstrijd heeft deelgenomen.
De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht en ontvangt zo nodig een mail met verdere informatie over zijn prijs. Indien de prijs dient te worden afgehaald dan verliest de winnaar ieder recht op de prijs indien hij deze niet binnen de vermelde periode afhaalt.  
Prijzen worden enkel verzonden in België indien dat uitdrukkelijk vermeld wordt bij de wedstrijdinformatie. Winnaars die niet in België wonen, moeten hun prijs zelf afhalen tijdens de kantooruren bij de organisator in 2050 Antwerpen, Katwilgweg 2.
Winnaars geven door hun deelname aan de wedstrijd toestemming tot de publicatie van hun naam, gemeente en hun identificatie als winnaar.
Prijzen kunnen niet worden omgeruild en de prijzen worden niet uitbetaald  in geld. Indien het gaat om een prijs op naam (reizen, abonnementen, enz.), dan staat deze automatisch op naam van de winnaar. Het is niet toegestaan om gewonnen prijzen door te verkopen.

De organisator is niet aansprakelijk wanneer derden/ partners in gebreke zouden blijven om de prijs te overhandigen, noch bij defecten en tekortkomingen aan de prijs.

6. Privacy
De volledige privacy-policy zoals toegepast door de organisator staat op http://mediahuis.be/privacy-policy.
De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van NV Mediahuis in 2050 Antwerpen, Katwilgweg 2.  NV Mediahuis is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.
De gegevens zijn automatisch ook toegankelijk voor andere vennootschappen van de Mediahuis-groep.
U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van de Mediahuis-groep.
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS.  Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.
Uw gegevens (met uitzondering van gevoelige gegevens zoals politieke en religieuze overtuiging, …) kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van producten en diensten en om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van de Mediahuis-groep (redactionele initiatieven, marktstudies, acties, wedstrijden, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over producten, diensten en andere) en partners.
Persoonsgegevens zoals naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan de Mediahuis-groep aanneemt dat ze interessante informatie hebben voor u.  Uw e-mailadres wordt enkel doorgegeven mits uw toestemming.

U kan toegang krijgen tot en wijzigingen aanbrengen in uw geregistreerde persoonsgegevens via uw account. U heeft daarnaast ook via privacy@mediahuis.be steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens.